VEZA Marketing Konsalting menadzment inovacija Srbija Beograd


Konsalting

Marketing strategija

Odnosi sa javnošću

Prodaja

Brending

Reklamiranje

Upravljanje projektima

Sertifikacija


Edukacija

Organizacija seminara

In-house trening

Izdavaštvo


Web rešenja

Web dizajn

Poslovna rešenja

Internet marketing

Multimediji

Internet intelidžens


Menadžment inovacija

Internacionalizacija

Hristov Consulting
Kontakt

Press

Vesti
Virtuelna Esnafska Zajednica IT Marketing Konsalting PR Agencija Srbija Beograd

Glavna Kompanija Servisi Partneri Portfolio
SrpskiEnglishDeutsch


Internet marketing

Brending

On-line PR

E-poslovanje

Poslovna strategija

Prodajne tehnikeZašto lobiramo? - Strateška komunikacija - Emagazin 48 - Aleksandra Hristov

Sledeći tekstViše o lobiranju: www.hristovconsulting.com

Zašto lobiramo?

Svi mi, naše društvene zajednice, kompanije, organizacije, kao i naši projekti, težnje i interesi, egzistiramo u određenom lokalnom okruženju. Svako okruženje ima svoja pravila i procedure koja se moraju poštovati. U razvijenim sistemima pravila i pravne procedure su komplikovane, ali kada jednom shvatite njihovu logiku, postaju poznate i moguće ih je predvideti. U zemljama u tranziciji, kada su promene veoma turbulentne i kada se zakoni i pravne procedure konstantno menjaju, njihovo poznavanje, a pogotovo prepoznavanje tendencija promena, najčešće su uslov uspeha na određenom tržištu, a i osnovni uslov opstanka.

Da biste postigli svoje ciljeve morate da se snalazite u svom okruženju, da znate kakva vam je pozicija i da znate čemu težite. Zato je i lobiranje bez obzira da li je u jednoj zemlji regulisano zakonom, ili ne, često neophodan uslov postizanja određenih ciljeva, a najčešće neophodan uslov dobijanja, odnosno uspešnog sprovođenja većine projekata. Kada se pravi komunikacioni plan u organizaciji, neophodno je odrediti čiji uticaj je bitan za opstajanje, odnosno postizanje određenih rezultata. Organizacije u većini slučajeva koriste lobiranje da ubede političare ili druge činioce koji imaju moć da utiču i podrže njihovu poziciju.

Postoje mnogi načini lobiranja, ali da bi se postigao pravi efekat neophodno je imati u vidu osnovne principe lobiranja, kao i činjenice koje treba znati pre nego što se upustimo u takav poduhvat, a tek nakon toga mogu se primeniti različite tehnike i metode lobiranja.

Pripremni koraci lobiranja

Analizu koju treba sprovesti, a koja je prethodnica bilo koje akcije lobiranja može se podeliti na tri ključna elementa : utvrđivanje činjeničnog stanja, pravnih procedura i analiza uticaja. Ali, pre svega morate jasno da definišete koje je to pitanje (predmet - izazov) oko kojeg želite da lobirate. Veoma je važno da to pitanje zaista bude issue.

Reč “issue“ engleskog je porekla i teško može da se nađe adekvatan prevod u našem jeziku. Definiše se na različite načine, uglavnom u odnosu na oblast u kojoj se primenjuje. U kontekstu projekt menadžmenta, issue je rezultat događaja koji se javlja u toku projekta i može imati pozitivan ili negativan uticaj na projekat, a potrebno ga je analizirati i pravilno reagovati na njega. Takođe može značiti i pitanje ili predmet oko kojeg postoji zajednička zabrinutost zainteresovanih stranaka.

Možda je najbolje reći da je issue pitanje od opšteg značaja i od važnosti za određenu zajednicu i da njegovo rešavanje donosi veći kvalitet funkcionisanja u samom okruženju. Iz tog aspekta treba dobro razmotriti da li je pitanje koje je za vas bitno, bitno i za druge, i šta se njegovom aktuelizacijom rešava. Profesor Larry Smith sa „Harvard Univerziteta JFK School of Government“ u svom predmetu „Working with Congress“ smatra da je aktuelizacija pitanja koje vremenom postaje značajno za društvo, postala mistifikovana u savremenim demokratskim sistemima, zbog mnoštva interesa.

Kada definišemo šta su nam issues za koje se borimo, onda treba naći odgovore na mnoga pitanja koja su prethodnica sprovođenja samog lobiranja, ali uvek treba imati u vidu da svaka situacija zahteva posebnu strategiju.

Utvrđivanje činjenica

Da biste dobro utvrdili činjenice, odnosno poziciju u kojoj se nalazite, kao i samo pitanje koje želite da izlobirate morate imati u vidu neka od sledećih pitanja

• Koja je vaša trenutna pozicija kada je u pitanju stvar oko koje treba doneti odluku. Koja je trenutna zakonska (proceduralna) pozicija predmeta lobiranja. Gde se u takvom činjeničnom stanju nalaze oni koji treba da čine vašu lobi grupu, kao i oni koji odluku treba da donesu?
• Ko je sve zainteresovan da se okupi oko takvog izazova? Tu treba imati u vidu da će se oko pitanja koje je za vas bitno okupiti samo one organizacije, udruženja, pojedinci, pa čak i deo države ukoliko se ta stvar tiče i njihovog interesa ili pitanja koja su od značaja za postizanje zajedničkih ciljeva. Onaj ko lobira u procesu efikasnog lobiranja određuje, na koji će način neko prenositi zajedničke stavove. Svako će prenosti samo ono stavove koji se uklapaju u sistem vrednosti koji je u skladu sa njihovim interesima. Profesor Roger B. Poter predavač na JFK Harvard Univerzitetu u Bostonu smatra da je dobro artikulisanje analize i njenog *pakovanja i prodavanja* suština uspeha za dobijanje potrebne podrške.
• Veoma je važno utvrditi činjenice koje podržavaju stvar oko koje se lobira i oko koje nameravate da okupite lobi grupu. Činjenice obuhvataju i argumentaciju za svakog člana lobi grupe, kao i za donosioce odluka. Ključno pitanje je zbog čega bi se neko uopšte iznalazio rešenje i zastupao vaše interese, ako nema dobre argumente za to.

Utvrđivanje pravnih procedura

• Zakone, pravila, procedure i ključne faktore odlučivanja, treba dobro proučiti. Ko donosi odluku? Kakav je proces donošenja odluke? Na koji način možete formalno uticati da bi se usvojio vaš predlog?

Uticaji

• Osim činjenica treba dobro proučiti ljude koji imaju moć da donesu odluku koja se tiče predmeta vašeg lobiranja, kao i pojedince i organizacije koji mogu da utiču na donosioce odluka.
• Zatim treba napraviti plan, na koji način mogu da se pridobiju donosioci odluka i kako pojedinci, ili organizacije mogu da postanu deo lobi grupe koja može da utiče na donosioce odluka. Uvek treba imati u vidu da sami, najčešće ne možete da izlobirate određenu stvar, a pogotovo ako se ona ne uklapa u pozicije drugih pojedinaca ili organizacija radi ostvarivanja njihovih pojedinačnih interesa.
• Treba analizirati ko je za, a ko protiv odluke koja bi bila doneta, ukoliko bi se prihvatio takav predlog. Dobro izanalizirajte svaki argument protivničke strane, jer ta grupa ima svoje interese i možda, takođe pokušava da utiče na pojedince, ili organizacije, da donesu odluku, ali suprotnu, ili drugačiju od vaše.
• Uvek treba razmišljati koje će pogodnosti dobiti osoba, ili organizacija koja donosi odluku, ukoliko prihvati vaš predlog i kako ona može takvu poziciju pozitivno iskoristiti za svoj napredak.

I nikad ne treba izgubiti iz vida da se efektno može baviti lobiranjem samo osoba (i organizacija) od integriteta. Da bi lobirali i uticali na druge najvažnije je da vam oni mogu verovati, pa je tu lični integritet osobe koja lobira od najvećeg značaja.

Lobiraju se ljudi koji imaju moć da deluju i podrže potrebe i interese onih koji nemaju direktnu moć i uticaj. Kućni savet jedne zgrade može da lobira opštinu da im se poboljša okolina oko zgrade. Roditelji mogu da lobiraju školski odbor da obezbedi adekvatnu zaštitu dece, kupci mogu da lobiraju direktora lokalne prodavnice da duže rade.

I ministarstva u Vladi lobiraju druga ministarstva ili institucije, kako bi postigla ono što je njihov interes, jer različita ministarstva, osim političkih razlika samih ministara, prema svojoj poziciji i opisu poslova često imaju suprotstavljene interese. Tako na primer, ministarstvo zdravlja može da zastupa interese Sindikata medicinskih sestara i lobira ministarstvo finansija da se podignu plate tom sektoru.

Više o lobiranju: www.hristovconsulting.com

O autoru: www.aleksandrahristov.com


Sledeći tekst


Lista svih tekstova
Copyright © 2003-2006 VEZA d.o.o.