VEZA Marketing Konsalting menadzment inovacija Srbija Beograd


Konsalting

Marketing strategija

Odnosi sa javnošću

Prodaja

Brending

Reklamiranje

Upravljanje projektima

Sertifikacija


Edukacija

Organizacija seminara

In-house trening

Izdavaštvo

Kontakt

Press

Vesti
Virtuelna Esnafska Zajednica IT Marketing Konsalting PR Agencija Srbija Beograd

Glavna Kompanija Servisi Partneri Portfolio
SrpskiEnglishDeutsch


Internet marketing

Brending

On-line PR

E-poslovanje

Poslovna strategija

Prodajne tehnikePoslovna strategija - Milan Kukrika - E Magazin

Sledeći tekst
Posetite naš novi web sajt: www.PoslovnaZnanja.com

Poslovne komunikacije kao strateški resurs (9)

“Politika je sposobnost da se sa sigurnošću kaže šta će se dogoditi u budućnosti i  da se kasnije uverljivo obrazloži  zbog čega se to nije dogodilo.”


Winston Churchill

U prošlom broju (Alisa u zemlji čuda) istaknuto je da je prvi korak u prelasku sa klasičnog poslovanja na e-poslovanje kreiranje primerene e-vizije.Da bi vizija e-poslovanja mogla da zaživi u praksi trebalo bi definisati ključne karakteristike i opredeljenja u četiri dimenzije – Šta (definiše prirodu veza koje bi trebalo da budu uspostavljene ), Ko (koji entiteti će biti međusobno povezani), Gde (definiše mesto na kojem će aplikacije e-poslovanja biti locirane), i Zašto (definiše koje inicijative e-poslovanja će dobiti prioritet u pogledu očekivanih rezultata, što će imati uticaj i na primereno prilagođavanje ostale tri dimenzije). Unutar svake dimenzije može da se razmišlja usko, široko i vrlo široko.

U nastavku ćemo pokušati da damo neke vrlo široke (i originalne?) odgovore na pitanja Šta? i Ko?, dok će odgovori na pitanja Zašto? i Gde? morati da sačekaju sledeći broj.

Šta: Više od trgovine

Nasuprot popularnom mišljenju, e-poslovanje nije sinonim za e-trgovinu. Termin e-trgovina se fokusira isključivo na poslovne transakcije – kupovinu i prodaju proizvoda i usluga, korišćenjem mrežnih tehnologija da bi se ove transakcije izvele brže, bolje i jeftinije. S druge strane e-poslovanje- sa ili bez prefiksa "e" – podrazumeva mnogo više od jednostavne kupovine i prodaje. Zbog toga, e-trgovina nije u stanju da pruži celovitu sliku, iako je nesporno da je to važan aspekt e-poslovanja. Njen deo slike pokazuje kako novac prelazi iz ruke u ruku. E-poslovanje je pojmovno mnogo šire i sem fokusiranja samo na transakciju ono potencira korišćenje Mreže u kombinaciji sa ostalim mrežnim tehnologijama i formama elektronske komunikacije sa ciljem da omogući bilo koji oblik poslovanja.

Zbog toga su termini B2C (poslovanje-sa-kupcem) i B2B (poslovanje-sa-poslovanjem) koji se odnose na e-trgovinu takođe ograničeni u svojim definicijama, pošto se fokusiraju samo na transakciju.
Uspešno poslovanje podrazumeva mnogo više od transakcije – ono komunicira, sarađuje, uči, stvara, inovira, planira, vrbuje nove poklonike...

Sve su to važni poslovni procesi koji itekako mogu da profitiraju od primene tehnologija e-poslovanja.

Nadalje, moć e-poslovanja je takva da menja značenje drugih termina koji su se tradicionalno koristili da opišu svet poslovanja. Na primer, promenjen je misao termina firma (poslovna organizacija). Sa porastom e-poslovanja, granice firme su se sve više širile, tako da danas obuhvataju i najznačajnije dobavljače, kupce i ostale interne partnere. Koncept outsourcing-a podrazumeva da postoje oštre granice između onih koji se nalaze „unutar“ i onih koji u „van“ firme. Međutim, sa primenom ekstraneta poslovni partneri postaju sastavni deo i ekstenzija integrisanog poslovnog sistema.

Da li je mozak u funkciji "outsourcinga" za pokretanje ruke? Radi se o jednoj nepovezanoj aktivnosti koja se odvija pod kontrolom centralnog nervnog sistema. Na sličan način e-poslovanje menja značenje termina lanac nabavke. Nabavka i vrednosti ne ostvaruju se više u lancima. Oslobođeni lanaca oni stvaraju dinamičke mreže u kojim se transakcije obavljaju na nelinearan i adaptivan način.

E-poslovanje ruši divizionalne, funkcionalne i industrijske silose. Umesto klasičnih kanala marketinga i distribucije danas se koristi termin mreže. Mreža se sastoji od entiteta koji su čvorovi mreže i njihovih međusobnih veza. Iz mrežne perspektive e-poslovanje omogućava da se poveže znatno veći broj entiteta i da se između njih uspostave različite konekcije koje pre nije bilo moguće ostvariti. Dva važna sočiva kroz koja bi trebalo gledati na e-poslovanje su:

• Povezani su entiteti, čime se akcenat stavlja na ključne igrače.
• Omogućene su interakcije, čime se akcenat stavlja na ključne poslovne procese.

Širenjem broja kanala i obogaćivanjem njihovog sadržaja omogućava se značajno poboljšanje performansi ključnih poslovnih procesa. Kao rezultat tih napora poslovne aplikacije koje su nekada bile funkcionalno organizovane (na primer marketing, finansije, ljudski resursi) danas se orijentišu prema ključnim entitetima:

• Upravljanju odnosima sa kupcima (customer relationship management –CRM),
• Upravljanju lancem nabavke (supply chain management –SCM),
• Upravljanju odnosima sa interesnim partnerima

E-poslovanje omogućava da se poslovanje sa pasivnog digne na mnogo viši aktivni nivo povezivanjem čvorova koji su pre postojali kao individualne funkcije. Umesto da radimo ZA (po nalogu) mnogo je efektivnije ako radimo:

• Sa kupcima
• Sa dobavljačima
• Sa zaposlenima
• Sa ostalim interesnim partnerima (zajednicom)

E-poslovanje omogućava kompletnu preorijentaciju poslovanja sa pojedinačnih aktivnosti koje funkcionišu kao zasebni silosi i koji su upravljani od strane (često međusobno posvađanih) nepovezanih sektora, na ostvarenje odnosa sa ključnim entitetima, koji su u potpunosti integrisani i upravljani kroz proširenu organizaciju.

Ko: Više od Korisnika

Posmatranje e-poslovanja kao mreže koja povezuje samo dve vrste entiteta – posao sa korisnikom (B2C) i posao sa poslom (B2B)- je navlačenje uskih naočnjaka koji nas sprečavaju da vidimo beskrajno bogatstvo mogućnosti koje nova paradigma poslovanja nudi.

Mozak je kao padobran – funkcioniše samo kada je otvoren. U početku su se firme fokusirale da primenom koncepta e-poslovanja poboljšaju interne poslovne procese. S vremenom su se počeli povezivati sa nekim od ključnih korisnika, a kasnije i sa ostalim interesnim partnerima stvarajući na taj način nove oblike poslovnih mreža.

Otvaranjem nečijeg uma za mogućnosti proširenog obima e-poslovanja – čišćenjem sočiva, kao i proširenjem posmatrane perspektive (pejsaža), prikazaće se čitav niz entiteta koji mogu da budu bilo šta što nam je u tom trenutku potrebno (najčešće su to ljudi, stvari i organizacije). Prema usvojenim oznakama možemo da se krećemo alfabetom od A do Z gde se sa

• A označavaju automatizovani inteligentni agenti,
• B je posao (busssines),
• C je korisnik (consumer),
• D su inteligentni uređaji (intelligent devices),
• E su zaposleni (employee)
• G je rezervisano za državnu upravu (government)
• i tako dalje.

Kombinovanjem različitih slova u alfabetu stvara se multidimenzionalni svet međusobno povezanih entiteta u kojem se odvija čitava paleta različitih oblika razmene.

Većina tih razmena je orijentisana na poslovno okruženje u kojem bi trebalo da se obavi transakcija. Na primer B:B može podrazumevati saradnju dva poslovna entiteta na razvoju zajedničkog proizvoda (automobila na primer). Kupci mogu da intenzivno komuniciraju sa drugim kupcima na obostranu korist (C:C), a da to za posledicu nema nikakvu razmenu novaca.
Elektronsko poslovanje je daleko od toga da bude analogno sa saobraćajem u jednosmernim ulicama koje podržava samo odnose jedan-na prema-jedan i jedan-na prema-više. Ono u praksi sve više postaje dvosmerno i interaktivno. Međusobni putevi se ukrštaju i prepliću i to u meri koja uveliko prevazilazi jednostavne binarne relacije.


Sledeći tekst


Lista svih tekstova


Copyright © 2003 - VEZA d.o.o.